Fiskeregler

GENERELLE BESTEMMELSER

 1. BRUK AV LEVENDE AGN (unntatt mark) ER FORBUDT!
 2. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i gjeldende lover og regler, samt forvisse seg om at han/hun kjenner eiendomsgrensene. Namsskogankortets gyldighetsområde finner du på kart i flg. brosjyrer/kart:
  brosjyren Innlandsfiske i Namsskogan,
  brosjyren Opplev naturen på Namdalens tak,
  kartet Namsskogan – jakt og fiskekart.
  PS! Fiskekortet gjelder også i de deler av Mellingsvatnet og Smalvatnet som ligger i Nordland.
 3. Alle over 16 år som skal drive fiske må ha gyldig fiskekort. Dog kan alle under 20 år fiske på Familiekortet. Et Familiekort omfatter 1 eller 2 foreldre med 1 eller flere barn under 20 år.

BÅTER/PÅHENGSMOTOR

 1. Rettighetshavers tillatelse skal innhentes før opplegging av private båter.
 2. Bruk av påhengsmotor på inntil 10 hk er tillatt i Mellingsvatnet, Smalvatnet, Frøyningen og flg. strekninger i Namsen: Namsskogan-Sommervold, Trongfoss – grense Grong inkl. farbar nedre strekning av Tunnsjøelva. Jfr. kommunale forskrifter nr 4-2/92.

ISFISKE

 1. Isfiske er tillatt med inntil 15 snører med inntil 2 kroker på hvert snøre. (NB! Husk å merke snørene med navn og adresse når snørene forlates). Husk også å ta opp snørene etter endt fiske.
 2. Garnfiske under is er ikke tillatt.

OTER og FASTSTÅENDE REDSKAPER

 1. Oterfiske er tillatt med inntil 10 fluer. Kun 1 oter pr båt.
 2. Markliner med inntil 15 kroker er tillatt på fjellstyrets områder for alle med gyldig fiskekort i de vatn der det ikke er garnfiskeforbud, eller når det ikke er fredningstid i ”garnvatna”. Markliner eller lignende er ikke tillatt i elv.
 3. Teiner tillates kun brukt i samråd med rettighetshaver.
 4. Faststående redskaper (garn, markliner, forlatte isfiskesnører) skal merkes med navn og adresse.

FANGSTBEGRENSNINGER

 1. I tidligere fluefiskesone (strekningen I Tunnsjøelva og Namsen fra Gml. E6-bru ned til Grønndalselvas utløp i Namsen) gjelder følgende fangstbegrensninger: Det er forbudt å avlive fisk som er under 25 cm og over 40 cm. Unntak: Hvis fisken er hardt skadet av kroken. Husk å fukte handa før du tar i fisk som skal settes ut igjen. Bruk helst krokutløser.

GARNFISKE

PS! Fiskekortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Dette vil si at den som skal fiske med garn SKAL VÆRE MED UNDER FISKET. En person kan med andre ord ikke overlate til andre å sette og dra sine garn.

A: Garnfiske i bekk og elv og nærmere bekk- og elveos enn 50 meter er ikke tillatt andre steder enn der det er fritt garnfiske.

B: Det er ikke tillatt å ha garn stående i vatna mellom kl 12.00 og 15.00.

C: Et garn/garnlenke kan være inntil 25 meter langt og inntil 2 meter dypt.

D: Garn skal MERKES med NAVN og ADRESSE. Bruk godt synlige garndobbel/-blåser. Maskevidder i millimeter finner du ved å måle avstanden fra knute til knute i garnet.

E: Maskevidder i millimeter finner du ved å måle avstanden fra knute til knute i garnet.

GARNFISKEFORBUD:

F: I småtjern og vatn der tilløps- og utløpsbekker ikke er egnet til gyting, samt i elver, er garnfiske ikke tillatt. (Se unntak nedenfor vedr. 2 strekninger i Namsen)

G: I flg. vatn/tjern er garnfiske ikke tillatt: Langtønna (ved Smalåsen), Storfisktjønna (Bjørnstad), Tronestjønna (sør på Finnvollfj). I Tronestj. er alt fiske forbudt (mest privatareal).

MASKEVIDDER: 

H: Maskevidder oppgis delvis i omfar og delvis i millimeter. Maskevidde i millimeter måles fra knute til knute når garnet er i tørr tilstand.

HOVEDREGEL: 

I: I vatn ellers kan alle (med gyldig fiskekort) som hovedregel fiske med 2 garn pr kort. Største tillatte maskevidde 24 mm/26 omfar. Dersom ikke annet er nevnt nedenfor, er garnfiske tillatt hele tiden når vatnet er isfritt.

UNNTAK:

 1. Mellingsvatnet, Storgåsvatnet, Stordalsvatnet og Namsen (fra Nyrud til Sommervoll (langs østre bredd) og fra Bjørhusdal bru til industriområdet): 2 garn pr kort med største tillatte maskevidde 31 mm/20 omfar.
 2. Garnfiske i Mellingsvatnet og Stordalsvatnet er kun tillatt i tiden fra og med 15. aug. til og med 9. sept.
 3. Langtjønna på Steinfjellet samt Steinvatnet (sør for Mellingsv.): 3 garn med største maskevidde 24 mm/26 omfar.

FRITT FISKE: 

J: I flg. vatn er det FRITT FISKE med garn (største tillatte maskevidde 24 mm/26 omfar):
– Alle vatn/tjern med røye (unntatt pkt I,3 ovenfor) samt Snåsamotjønnin, Telttjønna, Jotjønnin, Fisktjønna, Sætertjønna, Grubbtjønna, Bergtjønna, Storflyin, Litlgåsvatnet, Finntjønna (ved Finntjønnhytta), og tjern som drenerer til/fra denne, Akseltjønna, Dorditjønna, Kjæråtjønna, Grytåtjønna, Raubergtjønna, Litl-Brekkvatnet, Brekkvatnet, Osvatnet, Millavatnet og Ausvatnet,

Disse fiskereglene kan bli endret når som helst hvis hensynet til fiskebestanden tilsier endring.

ANBEFALTE FISKEOMRÅDER:

Mestparten av fiskeområdene som omfattes av Namsskogankortet har bestander av ørret. Noen vatn/tjern har imidlertid også røye eller både røye og ørret.

 1. Namsen. Elva Namsen inneholder ørret av ypperste kvalitet på de fleste strekninger. Ørret i alle størrelser opp til 2-3 kg. Rolig og bred elv med en rekke flyer og små stryk. Enkelte partier med større stryk og fosser. I Namsen kan du også få den relikte laksen Namsblanken – blir sjelden over 3 hg, men er sprek å få på kroken.
 2. Namskroken. Namsens øverste del, sørvest i Børgefjell nasjonalpark. Skog og spredt vegetasjon opp mot fjellet. Ørret i Namsen og omkringliggende tjern.
 3. Mellingsvatnet. Skoglandskap med høgfjell rundt. Ørret av ypperste kvalitet. Fisk i alle størrelser. Ikke uvanlig med fisk på 1-2 kg. Rundt omkring vatnet finnes det dessuten en rekke tjern som gir spennende fiskeopplevelser.
 4. Storfrøyningselva. 10-15 km elvestrekning med mange fine flyer. Elva strekker seg fra dalbotnet til høgfjellsområder. Kan være et utmerket alternativ for fluefiske.
 5. Frøyningen. Skoglandskap med høgfjell rundt. Ypperlig ørretfiskevatn. Fisk i alle størrelser opp til 2,0 kg.
 6. Gåsvatnområdet. Høgfjellsområde på ca 500 m.o.h. Ørret av ypperste kvalitet i Storgåsvatnet og omkringliggende tjern. Røye i Litlgåsvatnet – tett bestand, men en utmerket smaksopplevelse fra steikpanna.
 7. Tunnsjøelva. Fisk på 1-2 kg er ikke uvanlig. Variert og flott natur som skifter fra fjell til dal med spredt gran- og furuskog. 20 km elvestrekning med mange fine flyer. Små stryk mellom flyene. En utmerket fluefiskeelv.
 8. Nessåvatna, Skorovassfjella. Vill og flott høgfjellsnatur. 3 store vatn og en mengde mindre vatn/tjern i samme området. Ørret og røye i Tredjevatnet – små røye. Ørret på 2-3 kg er ikke uvanlig. Midtivatnet ligger en del lavere enn Tredjevatnet. Godt ørretfiskevatn og et vatn med stor røye.
 9. Storvatnet, Lassemoen. Skogsterreng. Ørret opp til 3 kg, småfallen røye. Bilveg helt frem.
 10. Ausvassråa. En rekke vatn og tjern med både ørret og røye. Varierende størrelse på fisken i de fleste vatn. Lett tilgjengelig med skogsbilveg langs vatnene.

NB! Husk at kortet kan kjøpes på internett: www.inatur.no.  

Søk på ordet Namsskogankortet der.

 

For kjøp av døgn– og 3-døgnskort pr SMS:

Send FISKEKORT NAS10 til 2470 kr 135,-

Send FISKEKORT NAS12 til 2470 kr 260,-

 
Be Sociable, Share!